Етичні норми

Журнал «Клінічна анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів» публікує велику кількість медичних статей, більшість з яких випускаються від імені вчених спільнот та інших подібних організацій. Основним завданням журналу є поширення накопичених знань і результатів проведених досліджень по всьому світу. Журнал дотримується нейтральної позиції по всім опублікованим проблемам. Опублікована інформація служить ґрунтом для подальших дискусій, незалежно від тематики.

Публікація статті в науковому журналі виконує кілька функцій, одна з яких полягає у перевірці та збереженні ходу, етапів і достовірно точних результатів дослідження. Процес публікації включає безліч етапів, кожен з яких відіграє важливу роль. Відповідно, автор публікації, редактор журналу, рецензент, видавець і представник суспільства, якому належить журнал, зобов'язані дотримуватися етичних норм на всіх етапах публікації, починаючи від надання статті і закінчуючи її публікацією в журналі.

Журнал «Клінічна анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів» прагне до дотримання норм етичної поведінки на всіх етапах публікаційного процесу, уважно дотримуючись норм таких асоціацій, як Комітет з етики наукових публікацій (COPE), Міжнародний комітет редакторів медичних журналів (ICJME), Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME), Європейська асоціація наукових редакторів (EASE), які встановлюють норми і забезпечують керівні принципи для найкращої практики з метою задоволення цих вимог.

Редактори і видавець журналу дотримуються розроблених Радою наукових редакторів (The Council of Science Editors - CSE) «Editorial Policy Statements», які охоплюють обов'язки і права редакторів рецензованих журналів.

Нижче представлений короткий огляд вимог до редакторів, рецензентів та авторів.

 

1. Етичні вимоги.

Обов’язки редактора

• Діяти об'єктивно і справедливо при виконанні своїх обов'язків, без дискримінації за статевою ознакою, сексуальною орієнтацією, релігійними або політичними переконанням, етнічною приналежністю чи географічним походженням авторів.

• Всі статті, що подаються повинні бути об'єктивно оцінені з точки зору їх наукової значущості без будь-якого комерційного впливу.

• Всі скарги та суперечності повинні розглядатися у відповідності з політикою наукового товариства. Необхідно дати автору можливість відповісти на будь-які скарги та обґрунтувати наявні протиріччя. Всі скарги повинні бути розглянуті незалежно від того, коли була схвалена публікація. Вся документація, так чи інакше пов'язана зі скаргами, повинна бути збережена.

Обов’язки рецензента

• Щоб внести свій внесок у процес прийняття рішення з приводу доцільності публікації статті і для надання допомоги в поліпшенні якості статті, рецензент повинен діяти об'єктивно і вчасно.

• Необхідно дотримуватися конфіденційності щодо будь-якої інформації, наданої редактором або автором. Рецензент не повинен залишати собі копію статті.

• Необхідно попередити редактора про матеріали, що опубліковані раніше в даному або іншому виданні, при їх наявності.

• Рецензент зобов'язаний попередити редактора і, якщо необхідно, передати статтю іншому рецензенту, у разі потенційного конфлікту інтересів (фінансових, організаційних чи інших відносин між рецензентом і автором).

• У своїй роботі рецензент керується «Сінгапурським положенням про цілісності дослідної роботи» (2010).

Обов’язки автора

• Автор повинен мати точну і повну інформацію по дослідженню, що описане в статті, яка може бути представлена за запитом. Необхідна згода автора на публікацію даних з метою їх подальшого використання.

• Автор не має право представляти одну статтю на публікацію в кількох наукових виданнях. У разі використання в статті інформації, яка була раніше опублікована, автор зобов'язаний вказати джерело і автора цитованої інформації. Крім того, автор зобов'язаний надати редактору копію цитованої статті.

• Автору необхідно підтвердити, що його стаття оригінальна, і вказати джерела цитованої інформації, при наявності такої, для отримання дозволу посилання на роботи інших авторів.

• Автор несе відповідальність за дотримання національних і місцевих законів при проведенні досліджень за участю людей і тварин (наприклад, Гельсінська Декларація ВМА; політика NIH з проведення досліджень на тваринах; директива ЄС з досліджень на тварин). Автор повинен отримати дозвіл на публікацію від людини (людей), який брав участь у дослідженні, і дотримуватися конфіденційності.

• Необхідно заявити про потенційний конфлікт інтересів (наприклад, конкуруючі інтереси, які, на його думку, можуть мати прямий або опосередкований вплив на публікаційний процес).

• При ідентифікації значній помилки в публікації, автор зобов'язаний негайно повідомити про це редактору. Протягом усього процесу публікації автор зобов'язаний співпрацювати з редактором і видавцем, додаючи, збавляючи і виправляючи статтю в разі потреби.

• Автор повністю бере на себе відповідальність за можливий плагіат тексту, малюнків та ін. Будь-яке порушення авторських прав буде розглянуто згідно з алгоритмом COPE.

1. Процедура розгляду відхилень від встановлених етичних норм Ідентифікація відхилення від етичних норм

• Неправомірна або неетична поведінка може бути ідентифікована та доведено до відома головного редактора і видавця на будь-якому етапі публікаційного процесу.

• Той, хто інформує редактора про відхилення від етичних норм, повинен представити достатню кількість інформації і доказів. Всі заяви та звернення будуть прийняті, розглянуті та опрацьовані.

Розслідування

• Рішення про проведення розслідування приймає редактор, який у разі потреби може звернутися за допомогою до видавця.

• Необхідно зібрати докази, уникаючи при цьому будь-яких звинувачень.

Незначне відхилення від етичних норм

Розгляд незначних відхилень не потребують консультації великої кількості фахівців, і в жодному разі автору необхідно надати можливість відповіді на будь-які звинувачення.

Значні відхилення від етичних норм

При серйозних відхиленнях необхідно повідомити роботодавця обвинуваченого. Редактор спільно з видавцем або науковим товариством приймають рішення про необхідність притягнення роботодавця, або розслідування проводиться шляхом вивчення наявних даних, консультуючись з обмеженим числом експертів.

Наслідки (у порядку зростання відхилень; можуть застосовуватися окремо або в поєднанні)

• Вказівка автору або рецензенту на відхилення.

• Офіційний лист автору або рецензенту із зазначенням на відхилення з метою попередити відхилення від етичних норм у його наступних статтях.

• Публікація офіційного попередження з докладним описом відхилень.

• Публікація статті з деталізацією відхилень.

• Офіційний лист керівнику автора, рецензенту або у відділ фінансування.

• Офіційна відмова в публікації, а також офіційне повідомлення керівника автора, відділу рецензування, агентства по індексуванню і реферуванню і читачів видання.

• Заборона на публікацію даного автора на певний період часу. Передача результатів розслідування у відповідні організації для прийняття подальших рішень за даними відхилень.