Для авторів

Завантажити інформаційний лист

Для опублікування статті у фаховому журналі «Клінічна анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів» № 2 (21) 2024 необхідно до 26 вересня 2024 року:

1. Заповнити довідку про автора (посилання)

2. На електронну адресу anesthesiology.cl@gmail.com надіслати статтю, оформлену відповідно до вимог.

Академічна доброчесність

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають редакційним вимогам, мають низький науковий рівень чи порушують принципи наукової етики.

Публікаційний внесок

Вартість публікації становить 1100 гривень (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням та розміщенням електронної версії.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника становить 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія буде розміщена у відкритому доступі на сайті до 15 грудня 2024 р.

Друкована версія буде відправлена авторам статей, які її замовлять, до 31 січня 2025 р.

В журналі «Клінічна анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів» публікуються статті за наступними рубриками: оригінальні дослідження; проблеми анестезіології та інтенсивної терапії; клінічні випадки; експериментальна анестезіологія; огляди; матеріали з’їздів, конгресів, конференцій; проблеми медичної освіти, підготовки та перепідготовки кадрів; ювілеї.

Не приймаються статті, які вже були надруковані в інших виданнях або запропоновані до публікації кільком виданням водночас, а також роботи, які за своєю сутністю є переробкою опублікованих раніше статей і не містять нового наукового матеріалу або нового наукового осмислення вже відомого матеріалу.

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО ЖУРНАЛУ
«Клінічна анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладних станів»

Рукопис статті виконується в редакторі Microsoft Word. Обсяг статті – 10–25 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пробілів) чи табуляції неприпустимо.

Матеріал статті має бути викладено за такою схемою:

• Індекс УДК;

• Назва статті;

• Прізвище та ініціали автора (авторів);

• Повна назва закладу (закладів), де виконана робота, місто, країна;

• Два резюме – українською та англійською мовами обсягом 1200–1800 друкованих знаків за такою схемою: індекс УДК, назва статті, прізвище та ініціали автора (авторів), текст резюме, ключові слова. Резюме має коротко повторювати структуру статті, включаючи вступ, мету та завдання, методи, результати, висновки, ключові слова. Для англійськомовного резюме прізвище та ініціали автора (авторів) подаються у транслітерації, назва статті – у перекладі на англійську. Авторські резюме англійською мовою є основним для іноземних читачів джерелом інформації про зміст статті і викладених в ній результатах дослідження. Авторське резюме має описувати основні цілі дослідження, пояснити як було проведено дослідження, підсумовувати найбільш важливі результати і їх важливість.

• Текст статті, що викладений за наступною схемою: актуальність та постановка проблеми, мета та завдання, матеріали та методи, результати та висновки.

• Література для оригінальних робіт – не більше 15 джерел, в оглядах – до 30. На кожну роботу в списку літератури має бути посилання в тексті рукопису. Література у списку розміщується згідно з порядком посилань на неї у тексті статті, які подають у квадратних дужках, або за алфавітом. Список літературних джерел повинен містити перелік праць за останні 5 років. Список подається у двох примірниках для кожного екземпляра статті, які друкуються окремо один від одного.

References (транслітерація) оформляється відповідно до стандарту АРА.

Статті підлягають науковому рецензуванню, за результатами якого ухвалюється рішення про доцільність публікації роботи.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

 

Приклад оформлення статті